E Defter Zorunluluğu


17 Aralık 2022 E defter , şekil h km ne bağlı olmayan, Vergi Usul Kanunu T rk Ticaret Kanunu gereğince tutulmak zorunluluğu bulunan elektronik kayıtlar b t n d r E defter b y k defterde bulunması gereken b t n bilgileri kapsamalıdır E defter kullanıcı işletmeler i in en nemli fakt r ise, e defter tutmaya başladıktan sonra fiziki defterini kapatma tasdikiSarıgazi ilingir 6 e Defter uygulamasına ge me zorunluluğu olduğu belirtilen m kellefler tam b l nme, birleşme devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme veya t r nev’i değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen t zel kişi m kellefler ile tam b l nme veya t r nev’i değişikliği sonucunda ortaya ıkan yeni t zelE fatura ve E defter Zorunluluğu E fatura ge me zorunluluğu , e fatura i in sınırlar E fatura ge me zorunluluğu 2020 ve takip eden d nemlerde br t satışları 5 Milyon T rk Lirası ve zerinde olan m kellefler ilgili hesap d nemine m teakip yılın yedinci ayının başından itibaren e fatura kullanmaya başlamak zorundadırlar Bu sınır daha nce 10 Milyon TL olarakBilan o esasına g re defter tutan m kelleflerin 01 01 2022 tarihi itibari ile e defter tutmaları zorunludur Bu nedenle yelerimizin e defter zorunluluğu ile ilgili gerekli prosed rleri yapması ileride mağduriyet yaşanmaması i in nem teşkil etmektedir T rk …e Defter uygulamasına ge mek ve defterlerini e Defter olarak tutmak zorundadırlar Bu zorunluluk, aşağıda bilgileri verilen e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu bulunan m kelleflerde e fatura uygulamasına ge iş s resi i inde, bağımsız denetime tabi olan şirketlerde ise tarihinde başlare Defter M kellefleri Kimlerdir Aşağıda sayılan m kelleflerin e Defter uygulamasına d hil olmaları zorunludur e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu bulunan m kellefler T rk Ticaret Kanununun 397nci maddesinin d rd nc fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler1 Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Olan M kellefler 421, 448, 454 ve 461 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılan d zenlemeler uyarınca aşağıda sayılan m kellefler elektronik defter tutma ve e …Genel Olarak e Defter Uygulaması ve e Defter Uygulamasına D hil Olma Zorunluluğu MADDE 1 – tarihli ve 28141 sayılı Resm Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 1 ’nin 3 nc , 4 nc , 5 inci, 6 ncı ve 7 nci b l mleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir “ 3 Genel Olarak e Deftere Defter uygulamasına ge mek zorundadırlar Bu kapsamda, Başkanlığımızca 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3 2 1 e Defter Uygulamasına D hil Olma Zorunluluğu ” başlıklı b l m n n 1 inci fıkrası gereğince, e Fatura uygulamasına ge mesi gerektiği i in e Defter uygulamasına da ge mesi gereken sekt rKonu e Defter Zorunluluğu T RK OPTİSYEN G ZL K LER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İlgi tarihli ve 13404859 68 sayılı yazınız İlgide kayıtlı yazıda, tarihli ve 30923 sayılı Resm Gazete de yayımlanmış 509 SıraE defter Zorunluluğu Arama Sonucu Efatura ve Edefter Kullanma Zorunluluğu 17 Nisan 2019 31 Maliye bakanlığı yayınladığı tebliğ taslağı ile m kelleflerin 2018 cirolarına g re E fatura, E arşiv ve E defter kullanma zorunluluğu sınırlarını yeniden belirledi2 Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen M kellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen m kelleflere ilave olarak aşağıda sayılan m kelleflere elektronik defter tutma ve e fatura …E defter dijital d n ş m n nemli adımlarından biridir Peki E defter kapanış tasdiki nasıl yapılır E defter kapanış tasdiki ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıkla1 Sıra No’lu e Defter genel tebliğine g re e defter uygulaması n koşullarından e Fatura m kellefi olma zorunluluğu kalkmıştır Yani e defter uygulamasından yaralanabilmeniz i in e fatura kullanıcısı olmanız gerekmez Sizi ileriye taşıyacak e Defter z mleri i in teklif alınzorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu h kme bağlanmıştır Hazırlanan bu dok man ile e Defter uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılar ve uyumlu yazılım firmaları i in dikkat edilmesi gereken hususların a ıklanması ama lanmıştırSORU ZORUNLULUĞU OLMADIĞI HALDE E FATURAYA GE MEK KULLANMAK İSTEYEN FİRMALAR E DEFTER DE KULLANMAK ZORUNDA MI CEVAP Elektronik fatura uygulamasına ge mek zorunluluğunuz bulunmuyorsa e fatura yada e defterden birine başvurabileceğiniz gibi her ikisine de başvuru yapabilirsinizE Fatura Zorunluluğu 1 e Fatura uygulamasına zorunlu olarak ge işte, yıllık ciro limitleri kademeli olarak d ş r lm şt r a Br t satış hasılatı 2022 hesap d nemi i in 4 Milyon, 2022 ve m teakip hesap d nemleri i in 3 Milyon TL ve zeri olan m kelleflere, b Gerek kendi siteleri gerekse de internet satışOtellere e fatura zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı GİB , ciro limitini yıldan yıla d ş rerek daha fazla işletmenin e d n ş mden faydalanmasını destekliyor Son yapılan d zenlemeyle, otel işletmelerinin e fatura ve e defter ge işlerine y nelik yeni kapsamlar a ıklandı486 no lu Tebliğde, sistem zerinde e Kayıt ve bu kayıtlardan hareketle sistem zerinde e Defterlerin oluşturulması, serbest meslek erbapları ile işletme hesabı esasına g re defter tutan m kellefler a ısından zorunlu bir y k ml l k olarak d zenlenmişken, belgelerin sistem zerinden d zenleme zorunluluğu olup olmadığına ilişkin bir a ıklama yapılmamıştırE defter ise şekil h k mlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu na ve T rk Ticaret Kanunu na g re tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar b t n n ifade ediyor E defter tutan m kelleflerin bu defterleri eskisi gibi yazdırmalarına gerek bulunmuyorAşağıda sayılan m kelleflerin e Defter uygulamasına d hil olmaları zorunludur e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu bulunan m kellefler Ciro sınırı 5 Milyon TL ve zeri T rk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin d rd nc fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler Kendisine yazılı bildirim yapılan m kelleflerin, yazılı bildirimde belirtilenYevmiye Defteri ve Defter i Kebir’in e Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, k ğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş y k nden tasarruf edilebiliyor Yasal Zorunluluklar 1 e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu olane DEFTER SAKLAMA HAKKINDA 10 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3 no lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile ya da GİB b nyesinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir Ayrıca, 9 Ekim 2020 tarihinde de e Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştırGİB e Defter bildirim programı ana men s n n altında bulunan quot GİB e Defter Bildirim Programını Kur 349801 quot alt men s https deftersaklama gib gov tr download linkindeki programı bilgisayarınıza kuracaktır Program y netici olarak kurulmalıdır Programın kurulduğu bilgisayarın kullanıcısının defter ve beratlarınGelir İdaresi Başkanlığı nın GİB belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter i kebir belgelerini elektronik ortamda GİB e kolaylıkla g nderebilirsiniz Mikro Yazılım e Fatura kullanıcısı olmasanız bile e Defteri kullanabilir, e Defter hizmetimizden yararlanabilirsiniz09 02 2022 Geliştirme Genel 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 G ncellemesi Seri 2022 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 g ncellemesi ile ilgili aşağıdaki d zenlemeler yapılmıştırE Defter Berat Dosyalarını Ge ici Vergi D nemleri Bazında Oluşturma, İmzalama Onaylama ve Y kleme İmkanı Getirildi Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 1 ’nde değişiklik yapıldı ZET – e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu …E defter ile zorunlu olan ticari defter tutma s recini hızlı ve verimli bir hale getirebilirsiniz E defter başvurusu ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıklae Belge girişlerinde aynı seri numarasından m teselsil fatura d zenlenmesi zorunluluğu i in gerekli kontroller eklendi Yetkisi olan kullanıcıların numara atlayarak fatura d zenlemesine izin verildi e İrsaliye İ eri Aktarma ile ilgili Taşıyıcı Bilgilerinden kaynaklanan 2 …Sarıgazi ilingir 6 e Defter uygulamasına ge me zorunluluğu olduğu belirtilen m kellefler tam b l nme, birleşme devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme veya t r nev’i değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen t zel kişi m kellefler ile tam b l nme veya t r nev’i değişikliği sonucunda ortaya ıkan yeni t zelE defter dijital d n ş m n nemli adımlarından biridir Peki E defter kapanış tasdiki nasıl yapılır E defter kapanış tasdiki ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıklaE defter ile zorunlu olan ticari defter tutma s recini hızlı ve verimli bir hale getirebilirsiniz E defter başvurusu ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıklaE Defter Uygulamasından ilk olarak e Defter işlemleri alanından Nette Arşiv alanına gelip firma bazında Nette arşiv Tanımlaları yapıp Dosyayı g nder dediğimizde sistem E defterler imzaladğınız ve beratları indirdiğiniz klas rdeki verilei …Gelir İdaresi Başkanlığı nın GİB belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter i kebir belgelerini elektronik ortamda GİB e kolaylıkla g nderebilirsiniz Mikro Yazılım e Fatura kullanıcısı olmasanız bile e Defteri kullanabilir, e Defter hizmetimizden yararlanabilirsinizİlgili fatura e Fatura sistemi zerinde başarıyla iletilmiş olmasına rağmen, ger ekte bir mal veya hizmet alışı olmadığı halde d zenlendiği değerlendirilen faturaların, muhatabı tarafından kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, muhasebe kayıtlarına alınmış olduğunun tespiti durumunda muhasebe kayıt ve d zeltme kuralları dikkatee Belge girişlerinde aynı seri numarasından m teselsil fatura d zenlenmesi zorunluluğu i in gerekli kontroller eklendi Yetkisi olan kullanıcıların numara atlayarak fatura d zenlemesine izin verildi e İrsaliye İ eri Aktarma ile ilgili Taşıyıcı Bilgilerinden kaynaklanan 2 …09 02 2022 Geliştirme Genel 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 G ncellemesi Seri 2022 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 g ncellemesi ile ilgili aşağıdaki d zenlemeler yapılmıştırTw j koszyk 0 00 PLN Home Sklep O mnie Skądmasz stacjonarnie Kontakt E Defter HadleriUygulama S reci, Devam Zorunluluğu , Tutulacak Defter ve Dosyalar İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama s reci MADDE 14 1 Bakanlık tarafından hazırlanan BA, ekim ayının 2 nci haftasında ğrencilere uygulanır 2 BA sonu ları uygulayıcı sınıf ğretmeni tarafından e Okul Y netim Bilgi SistemindekiTurkcell e Şirket Kullanım Kılavuzu Turkcell e Şirket Kullanım Kılavuzu uygulaması, e Şirket kullanıcılarının kolay ve sorunsuz işlem ger ekleştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştirinfolinia stary browar 61 667 11 11 galeria pestka 61 820 34 29 poznaŃ city center 723 70 00 11Daha nce Kimler Zorunlu e Fatura ve e Defter Kapsamına Alınmıştı Hatırlanacağı zere, 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı gazoz, alkoll i ecek ve t t n r nlerini imal, inşa ve ithal eden m kellef gruplarına ve bunlardan mal alan bazı m kelleflere e Fatura ve e Defter uygulamasına ge me zorunluluğuSarıgazi ilingir 6 e Defter uygulamasına ge me zorunluluğu olduğu belirtilen m kellefler tam b l nme, birleşme devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme veya t r nev’i değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen t zel kişi m kellefler ile tam b l nme veya t r nev’i değişikliği sonucunda ortaya ıkan yeni t zele Defter uygulamasına ge me zorunluluğu olduğu belirtilen m kellefler tam b l nme, birleşme devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme veya t r nev’i değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen t zel kişi m kellefler ile tam b l nme veya t r nev’i değişikliği sonucundaE Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu bulunan m kelleflerin, E Fatura uygulamasına ge iş s resi i inde izleyen yılı başından itibaren E Defter uygulamasına ge meleri zorunludur 2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 milyon TL’yi ge en m kellefler 01 01 2022 e kadar E Defter uygulamasına ge işlerini tamamlamak zorundadıre Fatura Kullanma ve e Defter Tutma Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor Okuma Zamanı 2 dk Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018 veya m teakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan m kelleflere 1 Temmuz 2020’ye kadar e Fatura ve e Defter uygulamalarına ge iş zorunluluğu getirildi e Fatura m kellefi olan şirketlerE Defter belirli bir koşul g zetilerek zorunlu kılınan teknolojik bir hizmettir E Arşiv ve E Fatura programlarını hukuken kullanım zorunluluğu bulunan işletmelerin doğrudan E Defter kullanması da zorunlu tutulmuştur E Defter işletmenizi ilgilendire bir ok bilgi ve veriyi elektronik ortamda muhafaza ederken hatalara ve kasti değişikliklere izin vermez bu sayedeKAYNAK vergidosyasi com E Deftere Ge iş Zorunluluğu Kimler e Defter Tutmak Zorunda Şartlar Neler 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 1 ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 3 ile e defter uygulamasına dahil olma zorunluluğuna ilişkin şart ve s relere ilişkin belirlemeler yapıldıE Defter ’lerin zaman damgalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı GİB e Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal s renin sonunda y klenmeye alışılan beratların, GİB e Defter uygulamasına y klenememesi durumunda, bu beratlara mali m hr n n yanı sıra zaman damgası eklenmesi lazımdırE Defter Saklanma Zorunluluğu ile ilgili Tebliğ 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara g re elektronik ortamda oluşturulan defterlerle ilgili maddeler şunlardır Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra ger ekleştirilen g ncellemelerinde test ve onay işlemine tabi olması,E defter dijital d n ş m n nemli adımlarından biridir Peki E defter kapanış tasdiki nasıl yapılır E defter kapanış tasdiki ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıklaE Defter , h ttp www edefter gov tr adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya bi iminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, b t nl ğ n n ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik d zenlemeler b t n d rAşağıda sayılan m kelleflerin e Defter uygulamasına d hil olmaları zorunludur e Fatura uygulamasına ge iş zorunluluğu bulunan m kellefler Ciro sınırı 5 Milyon TL ve zeri T rk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin d rd nc fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler Kendisine yazılı bildirim yapılan m kelleflerin, yazılı bildirimde belirtilenMikro e Defter mod l nden gerekli parametrik ayarlar yapıldıktan sonra, arşivlenen e Defter dosyalarınıza hem program zerinden hem de e Defter Portalı ndan kolayca ulaşabilirsiniz e Defter ’in yasal yedekleme zorunluluğu E Defter Genel Tebliği ne g re elektronik ortamda oluşturulan e Defterlerin yedekleme sorumluluğu dae DEFTER idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e Defter uygulamasından 3 SN ELEKTONİK başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e Defter olarak yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya d hil DEFTER GT tutabilirler olabilirlerDefter uygulamasına d hil olması m mk nd r e Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak d hil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e Defter olarak tutabilirler 3 2 5 e Defter uygulamasına ge me zorunluluğu olduğu belirtilen m kellefler tam b l nme, birleşme devralma şeklinde birleşme vee Defter ’in devlet a ısından vergi denetimini kolaylaştıracağını s yleyen Erkiner, sistem sayesinde, firmaların s re lerini daha hızlı y neteceğini ve k ğıt t ketimini de azaltarak milyonlarca ağacın yok olmasına da engel olunacağını belirtti 20 bin şirkete e Defter zorunluluğu geliyore Defter Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar “ e Defter zerinde yapılan hata d zeltilemez ” e D n ş m uygulamalarından bir tanesi olan e Defter , kağıt defterler ile aynı hukuki ge erliliğe sahip olup elektronik ortamda oluşturulan, kaydedilen, saklanan ve ibraz edilen bir uygulamadır1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen s reler, e defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve e defter uygulaması aracılığı ile berat dosyalarının GİB onayına sunulması i in ng r len s renin son g n olup, bu s reden nce de dileyen m kellefler tarafından e defter ve berat dosyalarının oluşturulmasıe Defter uygulamasının teknik mimarisi, yevmiye defteri ve b y k defter , XBRL GL e defter format ve standartlarına g re hazırlanmaktadır Bu standartlar, defter kayıtlarının i eriği ve standartlarını oluşturmaktadır S z konusu elektronik ortam olunca e defter ile birlikte elektronik fatura da nemli bir hal alıyorGelir İdaresi Başkanlığı nın GİB belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter i kebir belgelerini elektronik ortamda GİB e kolaylıkla g nderebilirsiniz Mikro Yazılım e Fatura kullanıcısı olmasanız bile e Defteri kullanabilir, e Defter hizmetimizden yararlanabilirsiniz09 02 2022 Geliştirme Genel 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 G ncellemesi Seri 2022 2022 MUHSGK Versiyon 14 ve 2 6 g ncellemesi ile ilgili aşağıdaki d zenlemeler yapılmıştırYine, e defter kullanma zorunluluğu 421 ve 454 Sıra No lu V U K Genel Tebliğ leri ile d zenlenmiştir 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen m kelleflere e defter tutma zorunluluğu getirilmiştirE Fatura E Defter E İrsaliye ve E Arşiv 444 14 65 , Mali M h r Dahil T m Başvuralarınızı Sizin Adınıza Yaparak efatura Sisteminizi Faal Hale Getirelime İrsaliye, e fatura sistemini kullanan şirketlere i in 1 Temmuz 2018 itibarıyla zorunlu hale gelmiştir e Fatura sistemine kayıtlı olmayan şahıs ve sermaye şirketleri i in bir s redir g n ll l k esasına dayalı olan sistem, 1 Ocak 2020 itibarıyla aşağıda listelediğimiz t m m kellefler i in zorunlu olacaktırE defter ile zorunlu olan ticari defter tutma s recini hızlı ve verimli bir hale getirebilirsiniz E defter başvurusu ile ilgili yazımıza ulaşmak i in tıkla
109 | 41 | 111 | 142 | 101

Brak możliwości komentowania.